DOLCE DONUT is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

VAPORE bvba
Rooien 70c
9280 Wieze
+32 468 18 93 97
BTW: BE  0665 929 744
info@dolcedonut.be

DOLCE DONUT is een merknaam van VAPORE bvba

Over deze privacyverklaring

DOLCE DONUT geeft veel om uw privacy en verwerkt daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor onze dienstverlening en de werking van de webshop. Deze  privacyverklaring is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van DOLCE DONUT. Deze privacyverklaring beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Als u vragen heeft over deze privacyverklaring kunt u contact opnemen via info@dolcedonut.be of op het nummer +32 468 18 93 97.

Persoonsgegevens die wij verwerken
DOLCE DONUT verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze producten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt door bijvoorbeeld gebruik te maken van het contactformulier op de website of een aankoop via de website. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken via de website.

 • Naam en Voornaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer/gsm
 • E-mail

Andere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. [(a) toestemming], [(b) noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst], [(f) (noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belang om te ondernemen)] van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van artikel 6.1. a) (toestemming), heeft de klant steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken.

DOLCE DONUT verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van deelnemers voor:

 • De verwerking en afhandeling van uw bestelling en/of betaling
 • Het aanmaken van een account voor de shopmodule
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om onze producten bij u af te (laten) leveren
 • DOLCE DONUT verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Het bekijken van onze website geeft voor een bezoeker alle nodig informatie zonder dat hiervoor persoonlijke gegevens worden gevraagd op bewaard. Wordt dit toch gevraagd (bijvoorbeeld via het contactformulier) dan wordt de verkregen informatie (zie deel: Persoonsgegevens die wij verwerken) enkel en alleen gebruikt voor communicatie en het garanderen van een optimale dienstverlening. In geen geval worden deze gegevens gebruikt voor commerciële doeleinden, tenzij u ons hiervoor uitdrukkelijk en expliciet toestemming voor geeft.

Geautomatiseerde besluitvorming
DOLCE DONUT neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Automatisch verzamelde gegevens
Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Bewaartermijnen van persoonsgegevens
Op grond van toepasselijke wettelijke verplichtingen (waaronder boekhouding) dienen wij facturen met uw persoonsgegevens te bewaren. Deze gegevens zullen wij dus zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Wij bewaren uw gegevens zolang u klant bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken.

Delen van persoonsgegevens met derden
DOLCE DONUT verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. DOLCE DONUT garandeert dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.

Webhosting en software
Wij nemen webhosting- en e-maildiensten af van VEVIDA. VEVIDA verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. VEVIDA heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. VEVIDA is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

VEVIDA heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. VEVIDA is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Er wordt regelmatig een back-up gemaakt om verlies van data te voorkomen.

Onze webwinkel is ontwikkeld met software van WooCommerce dewelke ook geïnstalleerd staat bij onze webhost VEVIDA. Persoonsgegevens die u via onze webshop aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. VEVIDA heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. VEVIDA is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Er wordt regelmatig een back-up gemaakt om verlies van data te voorkomen.

Payment Service Provider

Voor het afhandelen van een deel van de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van MOLLIE. MOLLIE verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. MOLLIE heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. MOLLIE behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. MOLLIE deelt in het geval van een aanvraag voor een uitgestelde betaling (kredietfaciliteit) persoonsgegevens en informatie met betrekking tot uw financiële positie met kredietbeoordelaars. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw  persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van MOLLIE’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. MOLLIE bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Leveringen
Als u een bestelling bij ons plaatst en u ervoor koos om dit niet zelf af te komen halen, dan staan wij zelf persoonlijk in voor de levering. Hiervoor doen we geen beroep op een derde partij. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens (NAW) weten om de levering te kunnen volbrengen. Deze gegevens worden nooit met een externe partij gedeeld.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door DOLCE DONUT en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@dolcedonut.be Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

De Klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit: Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

Recht op overdraagbaarheid
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking indienen bij ons. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
DOLCE DONUT gebruikt technische/functionele cookies die geen inbreuk maken op uw privacy en analytische/tracking cookies om een inzicht op onze bezoekers te krijgen. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Opgelet, het uitschakelen van cookies kan tot gevolg hebben dat deze website niet meer naar behoren functioneert.

Session cookies laten toe de handelingen van een gebruiker te vereenvoudigen en aan elkaar te linken tijdens een browsersessie. Een browser sessie begint wanneer een gebruiker het browserscherm opent en eindigt wanneer het browserscherm wordt gesloten. Session cookies worden tijdelijk geplaatst. Bijvoorbeeld: PHPSESSID

Google Analytics:
Wij maken gebruik van Google Analytics om inzicht te krijgen hoe bezoekers onze website gebruiken. Google maakt hiervoor gebruik van cookies. Met de informatie die Google verzameld kunnen zij rapportages maken die wij gebruiken om onze diensten en website nog beter te maken. We hebben Google echter geen toestemming gegeven om deze informatie voor hun eigen (en andere) doeleinden te gebruiken en uitdrukkelijk aangegeven dat IP adressen niet gebruikt of doorgegeven worden. Wil je meer weten over hoe Google omgaat met jouw gegevens? Lees dan het privacybeleid van Google, als ook het privacybeleid van de dienst Google Analytics. Je kunt er ook voor zorgen dat Google je helemaal niet meer volgt. Lees dan de informatie over de opt-out regeling van Google.

Sommige cookies kunnen door derde partijen worden geïnstalleerd, zoals onder andere Facebook, Twitter en Pinterest onder hun eigen verantwoordelijkheid. In dit geval raden wij u aan om de privacy policies van deze derde partijen goed door te nemen.

Door gebruik te maken van deze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
DOLCE DONUT neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@dolcedonut.be of op het nummer +32 468 18 93 97.

Onderstaande maatregelen worden gehanteerd om uw persoonsgegevens te beveiligen.

 • Onze computers zijn uitgerust met actuele beveiligingssoftware, zoals een virusscanner.
 • We versturen uw gegevens alleen via beveiligde internetverbindingen (SSL).
  Dit kan u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje.
 • Enkel de zaakvoerder heeft toegang tot uw persoonsgegevens en staat garant om deze verantwoord te behandelen.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden te allen tijde het recht de privacyverklaring te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als een nieuwe privacyverklaring gevolgen zou hebben voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.