ART. 1: Door het feit van zijn bestelling verklaart de cliënt zich akkoord met onze algemene verkoopvoorwaarden en ziet hij uitdrukkelijk af van deze die zouden vermeld zijn op zijn bestelbons, brieven en in algemene zin op al zijn handelsdocumenten.

ART. 2: Door het plaatsen van een bestelling verklaart de koper zich akkoord om de bestelde goederen te betalen op de aangeduide wijze en termijn. Ook indien goederen niet afgehaald worden of dienen geleverd te worden, moet de geplaatste bestelling betaald worden. Ons atelier werkt uitsluitend op bestelling dus kunnen producten niet in stock geplaatst worden of voorzien worden voor andere klanten.

ART. 3: Afgehaalde of geleverde goederen worden nooit teruggenomen.

ART. 4: Indien Dolce Donut door omstandigheden (gebeurd zeer zelden) op de gevraagde lever- of afhaaldag de geplaatste bestelling niet kan bezorgen zal deze zo snel mogelijk in orde gebracht. Goederen die op de voorziene datum niet werden geleverd, zullen aan de cliënt bezorgd worden naargelang onze mogelijkheden zonder dat de cliënt op enige vergoeding aanspraak kan maken.

ART. 5: Afhalingen gebeuren steeds op ons adres : Rooien 70C, 9280 Wieze tijdens de aangekondigde openingsuren. Indien gewenst kunnen deze door onze diensten geleverd worden.

ART. 6: De door ons vermelde of aangenomen leveringstermijnen hebben slechts een indicatief karakter. Een vertraging kan nooit schadeloosstelling noch intresten met zich brengen, zelfs indien de termijn uitdrukkelijk overeengekomen werd.

ART. 7: Geen enkele klacht wordt aangenomen drie dagen na de levering en dienen ons overgemaakt per aangetekend schrijven. Geen enkele klacht ontslaat de klant zijn betalingsverplichtingen.

ART. 8: Geen enkele klacht ontslaat de cliënt van zijn betalingsverplichting. Onze facturen zijn betaalbaar netto contant zonder korting, hetzij op onze maatschappelijke zetel, in speciën of per overschrijving, hetzij in handen van onze bestellers in speciën, behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst tussen partijen. Ingeval het totaal factuurbedrag op de vervaldatum niet werd betaald, zal er van rechtswege en zonder inmorastelling een verwijlintrest van 10% jaars vanaf de datum van de vervaldag aangerekend worden op het totaal bedrag van de eisbaar geworden schuldvordering.

ART. 9: Ingeval van achterstal van betaling geldt het vervallen van de termijn als inmorastelling. Hierdoor worden van rechtswege eisbaar, al onze schuldvorderingen, zelfs indien zij niet vervallen zijn of voortkomen uit andere contracten, en zal een verwijlintrest aangerekend worden gelijk aan 10%, vermeerderd met 40 € administratiekost.
Daarenboven zullen om reden van niet naleven door de klant van zijn verplichtingen en de hierdoor veroorzaakte commerciële hinder en administratieve kosten, de facturen waarvan het bedrag onbetaald blijft na de tiende dag volgend op een inmorastelling per aangetekende brief, ten titel van forfaitaire en niet verminderbare schadevergoeding verhoogd met een som gelijk aan 10% van het nog verschuldigde bedrag per factuur, onverminderd de conventionele nalatigheids- en gerechtelijke intresten en de eventuele verschuldigde geldingskosten en –vergoedingen.

ART. 10: Ingeval de cliënt achterstallig is met zijn betalingen hebben wij het recht alle lopende bestellingen op te zeggen, te weigeren en/of te schorsen en/of verbroken te beschouwen, zonder dat de cliënt aanspraak kan maken op enige schadeloosstelling.

ART. 11: Het eigendomsrecht op de koopwaren is slechts definitief door de klant verworven na de algehele afbetalingen van de prijs in hoofdsom, intresten, taksen, kosten en eventuele vergoedingen.

ART. 12: Ongevallen, werkstakingen, brand, oorlogstoestanden en gelijk welk ander evenement dat onze bevoorrading of het vervoer kunnen belemmeren of beletten worden beschouwd als gevallen van overmacht ten onze voordele behouden. Zij verlenen ons het recht alle leveringen te schorsen en/of alle lopende contracten, zonder enige schadeloosstelling, te verbreken
en stellen ons vrij van gelijk welke verantwoordelijkheid.

ART. 13: Prijzen kunnen steeds wijzigen in functie van de markt.

ART. 14: Dolce Donut is niet verantwoordelijk voor eventuele schade aan verpakkingen ontstaan na levering of afhaling.

ART. 15: Indicatieve leveruren kunnen steeds opgevraagd tijdens kantooruren via mail [email protected] of telefonisch 0468/18.93.97.